Менаџмент во продажбата

33
Фото - Freepik

Секоја компанија, со своите клиенти комуницира преку четири главни маркетинг алатки   :

  • Лична продажба
  • Адвертајзинг
  • Продажни промоции и
  • Публицитет.

Менаџерите на продажба, се луѓето кои имаат задача да ја менаџираат (планираат, организираат, координираат и водат) личната продажба.

А личната продажба всушност е комуникација, која компанијата ја прави со своите клиенти, преку платениот персонал, продавачи.

Притоа, менаџерите за продажба се одговорни за менаџирањето на стратегијата (планирањето) на личната продажба, како и за организирање, водење и контролирање на луѓето кои директно ја извршуваат оваа функција.

Бидејќи – продажните менаџери се неопходни во процесот на регрутирање, селекција, обука, мотивирање, евалуирање и контрола на продавачите, тие едноставно мораат да знаат да се однесуваат и комуницираат со луѓето.

Основните задачи на продажниот менаџер може да се сведат на следните четири точки

  • Дефинирање на стратегијата за продажба
  • Развивање на продажниот персонал
  • Водење на продажната сила
  • Одредување на ефективноста и перформансите на продажниот персонал