Blue Ocean Стратегија

127
Фото - Freepik

Концептот за Стратегијата на Синиот Океан, е релативно нов концепт, создаден од W.Chan Kim и Rene Mauborgne.

Да замислиме еден Универзум составен од два вида океани – црвен и син.

Црвениот океан ги претставува индустриите во сегашната форма, онака како што ги знаеме и препознаваме. Во овој простор, правилата се познати, границите поставени, компаниите се натпреваруваат на веќе востановен начин и со веќе востановените алатки. Борбата е жестока, секоја компанија се труди да му грабне на конкурентот дел од неговиот пазарен уддел (маркет шер), а тоа честопати се прави со попусти, кои го намалуваат профитот и можноста за одржлив развој. Затоа овој океан е црвен од крвта која конкурентите меѓусебно си ја пролеваат.

Синиот океан, пак, е место кое е сеуште ново, неистражено, неосвоено. Во него се создаваат и задоволуваат нов вид на потреби на клиентите, а тоа создава можност за остварување поголеми профити. Дел од сините океани се создаваат надвор од познатите гранки на индустријата, но постојат и такви кои се создаваат од црвените океани, но со проширување на индустриските ограничување. Во сините океани – конкурентската борба е ирелевантна, бидејќи сеуште не се поставени правилата на игра.

Како пример за Стратегија на Син Океан, авторите го препознаваат популарниот Канадски шоу циркус (Circue de Soleil), создаден во 1984 година од група на улични забавувачи. За само две децении овој забавен феномен е поставен во повеќе од 90 града во светот и создава приходи кои ги надминуваат сите посериозни конкуренти на пазарот. Притоа, импресивниот развој е направен за краток временски период, во традиционална индустрија во замирање, со опаѓачка профитабилност. Како Cirque de Soleil успеал да го направи својот неверојатен подем?

За разлика од постоечките циркуси, кои својата програма и бизнис модел ги конципирале за и околу децата, кои во меѓувреме изградиле поинакви приоритети во забавата (Playstation, интернет), Канадските перформери создале програма која ги таргетира возрасните и бизнис корисниците. 

И притоа, за своите фантастични шоу програми со врвна продукција и артисти, наплаќале неколкукратно поскапи билети од своите конкуренти, а поголемиот профит го овозможил експлозивниот развој на брендот и концептот.  

Затоа, авторите заклучуваат дека – најдобриот начин да ја победите конкуренцијата е да престанете да се трудите да ја победите.