Ефикасност и ефективност. Основни задачи на менаџерите

62
Фото - Freepik

Менаџерите во секоја компанија треба да се грижат за два основни параметри.

  • Ефикасност
  • Ефективност

Ефикасноста подразбира работните задачи да се извршуваат со минимален напор, ресурси, трошоци и отпад.

Сама по себе, ефикасноста не е доволна за успех во компанијата, туку истата треба да тежнее и кон ефективност.

Ефективноста претставува извршување на задачите кои придонесуваат во остварување на организациските цели, како што се обезбедувањето на квалитетна услуга и максимално задоволство на клиентите.